Vedtægter for Gislinge Badmintonklub

Bestyrelsen


Formand Leif Olsen

Sekretær Annette Sørensen

Kasserer Pernille Nielsen

Medlem Birthe Ammundsen

Medlem Steen Nielsen§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Gislinge Badmintonklub
Dens hjemsted er Gislinge i Holbæk Kommune


§ 2 Formål
Foreningens formål er ved badminton, andet kulturelt virke samt deltagelse i fællesskabet at fremme den enkelte og
fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3 Medlemskab og organisationer
Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland samt Badminton Danmark og er undergivet disses love og
bestemmelser.


§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.


§ 5 Kontingent
Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.


§ 6 Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmer ikke er i kontingentrestance. Hvis et medlem er i kontingentrestance kan
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, som er udelukket pga. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.


§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i august måned (første gang 4. april 1938), indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved opslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre kan oppebære én stemme
pr. aktivt barn under 16 år, - dog kan ingen person have mere end én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.


§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag a. Planer for det fremadrettede arbejde
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
2 medlemmer i lige årstal
3 medlemmer i ulige årstal
der nå højst være et medlem under 18 år
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år
7. Valg af 1 revisorer for 2 år (jf. §15)
8. Eventuelt


§ 9 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et medlem anmoder
herom. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.


§ 10 Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes, når 2 medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 del af
medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest 1 måned efter begæringen er fremsat. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet
og skal i øvrigt følge bestemmelserne i §7 stk. 2


§ 11 Bestyrelse
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en
formand, en kasserer, en sekretær, samt to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen. Personer der er under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter. I tilfælde, hvor et medlem af
bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen go denne kan konstituere sig på ny. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er
formanden (i dennes fravær kassererens) stemmen afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol over
bestyrelsens møder.


§ 12 Tegningsret
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer,
deriblandt såvel formand som kasserer. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.


§ 13 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgave. Alle udvalg skal indeholde mindst et
bestyrelsesmedlem


§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår 01.08. – 31.07. Bestyrelsen skal inden midten af august måned aflevere regnskab til
revisorerne. Hver aktivitet under Gislinge Badminton har sin egen bankkonto/kasse og disse midler kan kun anvendes
indenfor de respektive aktiviteter.
Regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 15 Revision
Revisionen består af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges hvert år 1 revisor for 2 år
ad gangen. Disse skal hvert år i august måned gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er tilstede.


§ 16 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og
forslaget er indleveret til tiden. Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til
dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og
til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til ny
generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset om antallet af
fremmødte. Gislinge Badmintonklubs ejendele og eventuelt formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men
skal dog gå til idrætslige formål Gislinge Mix-Motions Volleyball, her skal alle aktiverne, herunder bolde, net og formue
gå til Gislinge Badmintonklub.


Datering
Således vedtaget på generalforsamling den 29. april 2002
Ændringer til §1 og §15 vedtaget på generalforsamlingen den 26. august 2010
Ændringer til §3, §14 og §17 vedtaget på generalforsamlingen 22. august 2019